Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc thông báo Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2014

Chia sẻ
Ảnh minh họa

                                               KẾ HOẠCH

       Thi tuyển viên chức năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01/01/2012;

Căn cử Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử đụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cùa Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo boỉ dưỡng đôi với viên chức;

Căn cứ Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về Quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 9/01/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế cán bô công chức,viên chức;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-CT ngày 25/01/2013 của Chủ tịch UBND tinh vê việc giao chi tiêu biên chế viên chức và lao động hợp đồng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ công văn: số 3769/UBND-TH1 ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh về việc thi tuyển viên chức năm 201;

Căn cứ các Công văn: số 683/SNV-CCVC ngày 25/6/2014 số 760/SNV- ccvc ngày 11/7/2014 của Sở Nội vụ về thi tuyển viên chức năm 2014;

Căn cứ Công văn số 809 /SNV-CCVC ngày 24 /7/2014 của Sở Nội vụ về việc thẩm định cơ cấu, kế hoạch và đồng ý để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thi tuyển viên chức năm 201;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2014 của trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển chọn viên chức vào làm việc tại trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có đủ trình độ theo tiêu chuẩn, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu công việc va hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghê nghiệp, biên chế được giao và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp.

Thi tuyển chọn viên chức vảo làm việc tại trường Trưng cấp Văn hóa, Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch phải đảm bảo nguyên tắc: số người đăng ký tuyển ở mỗi vị trí phải cao hơn số chỉ tiêu thi tuyển của từng vị trí việc làm. Trường họp số người đăng ký dự tuyển ở mỗi vị trí việc làm bàng số chỉ tiêu được tuyển của từng vị trí, sở Nội Vụ sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xet, quyết định.

Việc tuyển dụng phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ CƠ CẤU TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biêt dân tộc, nam nữ, thành phân xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức theo cơ cấu, chỉ tiêu:

- Có Quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày 01/7/2014. Những người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trongị các đom vị thuộc lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuoi dự tuyển có thể thấp hớn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

- Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu)

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ văn bàng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cửu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định vê hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trưởng giáo dưỡng.

3. Điều kiện miễn thi.

Người đăng ký thi tuyển được miễn thi môn Ngoại ngữ hoặc Tin học trong các trường hợp sau: -

- Miễn thi môn Ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là Ngoại ngừ nếu có một trong các điểu kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ

+ Có bàng Đại học hoặc sau Đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoai ở Việt Nam.

-^Miễn thi môn Tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung câp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

4. Cơ cấu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao vầ Du lịch:

- 01 Giáo viên, tốt nghiệp Đại học Âm nhạc Học viện Quốc gia Việt Nam chuyên ngành Accordeon; có chứng chỉ tiếng Anh trĩnh độ B, tin học trinh đô Ả trở lên.

- 01 Giáo viên, tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành Văn hóa học- có chứng chỉ tiêng Anh trình độ B, tin học trình độ A trở lên.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có đán ảnh 4cm X 6cm (đóng dấu giáp lai) có xác nhận và đóng dâu của chính quyên địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác (nếu là người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị) trong thơi hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có tham quyen chứng thực.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sừ dụng do cơ quan Y té đủ điều

kiện được khám sức khỏe chúng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế vê việc hướng dẫn khám sức khỏe; ,

5. Bản sao giấy khai sinh;

6. Bản xác nhận nhân thân của người dự tuyển ở nơi cư trú do công an xã

phường, thị trân ký; "

7. Hai ảnh cõ 4cm X 6cm cùng loại (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh); Hai phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận*

8. Giấy xác nhận và nhận xét của cơ quan về thời gian, quá trình hợp đồng tại cơ, quan đom vị (nếu có).

9. Ngoài ra, các thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên phải có bản sao chứng thực

thẻ và giấy xạc nhận của Phòng Lao động TB và Xã hội các huyện, thành, thị cấp. Nêu là người dân tộc thiểu số phải có xac nhận của ỦBND xa, phường, thị tran nơi cư trú. "

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức không bán, được công khai trên Website của Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: www. vhttdl vinhphuc. vn

- Các bản sao trong hồ sơ phải được chứng thực của ƯBND xã, phường, thị trấn; Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Người trúng tuyển kỳ thi, khi tuỵển dung phải xuất trình bản chính văn băng chuyên môn, bảng đỉêm học tập, băng tốt nghiệp THPT và các chứng chì liên quan để đối chiếu, kiểm tra;

- Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự thi hoặc huỷ bỏ kết quả thi tuyển.

- Không trả lại hồ sơ cho thí sinh dự thi tuyển;

IV. Nội dung và hình thức thi:

Người dự thi tuyển vào viên chức phải thực hiện đủ các môn thi sau: Thi kiên thức chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm và Thực hành), Tin học và Ngoại ngữ. Cụ thể như sau:

1. Bài thi kiến thức chung

- Thời gian thi: 120 phút.

- Hỉnh thức thi: Thi viết

- Nội dung:

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

+ Luật phòng chống tham nhũng;

+ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển đụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Thông tư sô 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kêt hợp đông làm việc và đên bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Căn cứ Thôn^tư 1Ố/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyên, xét tuyển viên chức.

+ Những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực, vị trí cần tuyển dụng: Tiêu chuẩn chức danh ngạch thi tuyển.

+ Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính); Soạn thảo văn bản hành chính.

2. Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành gằm 02phần thỉ

a) Thi trắc nghiệm: Thời gian thi: 30 phút;

b) Thi thực hành: Giải quyét bằng tình huống cụ thể phù hợp với chuyên môn, yêu câu của vị trí việc làm bằng hình thức thi trên giay. Thời gian thi: 60 phút. " ’ ~

Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chuyên ngành hoc và tiêu chuẩn chưc danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

3. Môn thi điều kiện

a) Thi ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B: Thời gian thi: 60 phút (Thi trắc nghiệm).

b) Thi Tin học Văn phòng: Thời gian thi 30 phút (Thi trắc nghiệm).

4. Cách tính điểm

- Bài thi được tính theo thang điểm 100.

- Điểm các bài thi được tính như sau:

+ Thi môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

, + Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi trắc nghiệm tính hệ

sô I; Bài thi thực hành tính hệ số 2;

- Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Riêng môn ngoại nệữ, tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tong số điểm thi, trừ tmờng hợp ngoại ngữ và tin học là phần thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

V. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi viên chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi theo quy định, mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên và được xầc định theo nguyên tac: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đển hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuôi cùng cân tuyên dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trung tuyển; nếu tổng số điểm các bàỉ thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Giám đoc Sở quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

đ) Con liệt sĩ;

đ) Con thuơng binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sụ;

1) Nguời dự tuyển là nữ.

3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định trên thì Giám đốc Sở trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyên.

4. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỷ thi tuyển lần sau.

VI. Lệ phí thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC- BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính - Nội vụ về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyên và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Thu phí 260.000Ổ {Băng chữ: Hai trăm sáu mươi nghìn đông)ỉihí sinh/lần dự thi.

VII. Thời gian thực hiện

1. Từ ngày 14/7/2014 đến 25/7/2014: Xây dụng kế hoạch tuyển dụng viên chức trình Sơ Nội vụ thẩm định.

2. Từ ngày 28/7/2014 đến 28/8/2014: Thông báo công khai kế hoạch và cơ câu thi tuyên viên chức đên các đơn vị thuộc Sở trên Website của Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch www.vhttdlvinhphuc.vn, Báo Vĩnh Phúc hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh yà dán niêm yêt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để các đối tượng dự tuyển biết,

- Công khai mẫu hồ sơ thi tuyển trên Website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: www.vhttdlvinhphuc.vn

3. Từ ngày 29/8/2014 đến 17h00 ngày 12/9/2014, nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển viên chức vào tât cả các ngày làm việc (trong giờ hành chính).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điện thoại: 02113.727.377 '

(Địa chỉ: sổ 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phổ Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

- Không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện

- Đúng 17h00 ngày 12/9/2014: Chốt hồ sơ đăng ký thi tuyển.

4. Từ ngày 13/9/2014 đến 21/9/2014: Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức; lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển dán niêm yết tai Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch, trên Websỉte www.vhttdlvinhphuc.vn; Chuân bị tài liệu, hướng dẫn nội dung ôn thi và các điều kiện khác để tổ chức thi.

- Từ ngày 22/9 đến 28/9/2014 Hội đồng thi tuyển viên chức tổ chức ôn thi, thời gian và địa điêm cụ thê sẽ thông báo sau.

5. Thời gian thi tuyển.

- Từ 13/10/2014 đến 19/10/2014: Tổ chức thi tuyển.

- Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 31/10/2014: Tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả thi tuyên, thông báo công khai trên Website www.vhttdlvinhphuc.vn và dán niêm yết tại Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch. -

6. Từ ngày 3/11/2014 đến ngày 18/11/2014: Nhận đơn phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo theo quy định.

7. Từ 19/11/2014 đến 30/11/2014: Thu các loại vãn bằng chính theo quy định để kiểm tra, đối chiếu văn bằng chứng chỉ gốc cùa các thí sinh du kiến trúng tuyển, báo cáo kết quả thi tuyển về Sờ Nội vụ thẩm định vả ra Quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng tập sự theo quy định.

VIII. Tổ chức thực hiện

Để thực hiện tốt việc thi tuyển viên chức năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, công băng và có chât lượng, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch giao cho Phòng Tổ chức cán bộ là Thường trực Hội đồng thi tổ chức, triển khai, thực hiện theo đúng kế hoạch

- Hội đồng thi tuyển viên chức của Sở có trách nhiệm biên soan tài liệu ôn thi, tổ chức ôn thi và thành lập các Ban giúp việc để xây đựng bộ đề thi, coi thi, chấm thi, giám sát thi... theo quy định;

- Tổng hợp kết quả tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở, để Sở Văn hóa thể thao và du lịch báo cáo Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển đụng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thí sinh có thể phản ánh trực tiêp vê Thường trực Hội đông thi (Phòng Tổ chức cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Điện thoại: 02113.727.377) để tổng hợp báo cáo Hội đồng thi xem xét, giải quyết./.

Cơ quan tuyển dụng: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc

Tỉnh/thành: Vĩnh Phúc

Kiểu hợp đồng: Hợp đồng dài hạn

Thông báo tuyển dụng hết hạn sau: Liên hệ để biết thêm chi tiết

(Nguồn: http://tuyencongchuc.vn/thong-bao/so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-vinh-phuc-thong-bao-ke-hoach-thi-tuyen-vien-chuc-nam-2014/)

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Vụ xét xử 14 bị cáo sai phạm đất ở Đồng Tâm: Cựu Chủ tịch HĐND xã khai gì?