NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

Chia sẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN MAI LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2018/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

V/v: Chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu hợp nhất doanh nghiệp

 

-       Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-       Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-       Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (“Mai Linh Group”) MSDN 0315161593;

-       Căn cứ Giấy Chứng nhận số 63/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/11/2018

-       Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/11/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:  Căn cứ vào việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mã số doanh nghiệp 0315161593) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mã số doanh nghiệp 0300938037), Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (Mã số doanh nghiệp 0101149623) và Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (Mã số doanh nghiệp 0400382219).

               Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu hợp nhất doanh nghiệp như sau:

1.            Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLC)

2.            Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông          

3.            Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4.            Số lượng cổ phiếu phát hành:         172.899.000 cổ phiếu

5.            Tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành:          1.728.990.000.000 đồng

6.            Ngày đăng ký cuối cùng:   20/11/2018

7.            Mục đích phát hành: Phát hành để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc, Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung theo hợp đồng hợp nhất

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi nhành Nghị quyết này

Điều 3:  Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VP (M).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Hồ Huy

 

 

 

 

 

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Những phát ngôn ấn tượng trong lễ ra mắt Bphone 2017